Hvem er Det Hvite Bånd? 

Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner som på kristen grunn arbeider for å

  • forebygge bruk av alle slags rusgifter
  • verne om familien
  • få kvinner med i avholdsarbeidet
  • fremme likestilling og borgerrettigheter
  • fremme mellomfolkelig fred og forståelse

 

Hva gjør Det Hvite Bånd?

Vi står sammen med pårørende til rusavhengige og ønsker å være en støttespiller for rusavhengige i deres kamp mot rusen.

Vårt mål er å minske skadevirkningene av alkohol for enkeltmennesker, pårørende og samfunnet for øvrig.

Vi vil inspirere til et rusfritt liv og informere om skadevirkningene av rusmidler. Dessuten vil vi arbeide for å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og aktivitetstilbud.

 

Hvorfor gjør Det Hvite Bånd det vi gjør?

Ved å redusere konsekvensene ved bruk av rusmidler er vårt håp at Det Hvite Bånds arbeid og tiltak kan gjøre en positiv forskjell i enkeltmenneskers liv.

 

Hvorfor drikker ikke medlemmer i Det Hvite Bånd?

Siden vi jobber aktivt for å begrense bruken av rusmidler, er det naturlig og en forutsetning for medlemskap i DHB at en ikke selv bruker rusmidler.

Det er viktig for oss at det skal være akseptert å ikke bruke rusmidler både sosialt og ellers. Ingen skal oppleve press til å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler. Vi erfarer at det i mange sammenhenger forventes at en byter alkohol og at mange kjenner på et forventningspress. Mange drikker også mer enn de egentlig ønsker. Folk som har eller har hatt et problem med alkohol, strever med å finne miljøer der det er akseptert å ikke bruke rusmidler. Mange troende og innvandrer setter ord på at religion ikke aksepteres som en god nok grunn til å ikke drikke. Vi ønsker å tilby alternativ!

Grunnene til å ikke drikke alkohol kan være mange:

  • Dårlige erfaringer selv eller i nære relasjoner
  • Ønsker ikke å la seg styre av andre mennesker og gruppepress
  • Solidaritet med mennesker som har et alkoholproblem
  • Ønsker å leve en sunn og helsebringende livsstil

Det kan være utfordrende å velge bort å drikke alkohol. Samtidig er det helt nødvendig at noen bryter med de uformelle normene rundt alkohol. Det Hvite Bånd ønsker å bidra til at flere setter spørsmålstegn ved rollen som alkohol og andre rusmidler har i vår kultur og bidra til å skape alternative møteplasser for barn, ungdom og voksne.