Lover for Det Hvite Bånd

Norges kristne avholdsforbund for kvinner

Det Hvite Bånd ble stiftet 18. februar 1889.

 

Lovene ble vedtatt på landsmøtet juni 1997.

Revidert på landsmøtet i Bodø 2019.

Norges kristne avholdsforbund for kvinner er medlem av World’s Woman’s Christian Temperance Union.

 

Motto: «For Gud, heim og alle folk».

Merket er en hvit sløyfe.

Felles bønnetid hver dag kl. 12.00.

Felles bønnedag 28. september (Frances Willard sin fødselsdag).

Andakt og edruskapsinformasjon på alle møter.

 

 

§ 1 Formål

Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner som på kristen grunn arbeider for å forebygge bruk av alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet, fremme likestilling og borgerrettigheter og fremme mellomfolkelig fred og forståelse.

 

§ 2 Medlemskap

Enhver kvinne som vil gi løftet, betale kontingent og arbeide for organisa-sjonens grunnprinsipper, kan bli medlem. Menn kan bli støttemedlemmer uten stemmerett. Medlemskapet opphører ved utmelding eller ved brudd på avholdsløftet, og ved manglende innbetaling av kontingent siste to år.

Løftet:    «Med Guds hjelp lover jeg: Ikke selv å bruke, gi, kjøpe eller selge til andre alkohol eller annen slags rusgift, bære Det Hvite Bånds merke og prøve å få andre med i avholdsarbeidet.»

Interesserte som oppfyller betingelsene for medlemskap, men ikke har anledning til å være med i en forening, kan stå som frittstående medlemmer direkte tilknyttet Det Hvite Bånd sentralt.

Medlemsbladet inngår i medlemskontingenten.

Det Hvite Bånd er en tverrkirkelig og partipolitisk nøytral organisasjon.

 

§ 3 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsstyret innkaller til landsmøte hvert annet år.

Rett til å møte har:

Med talerett, men uten stemmerett:

 1. Alle medlemmer i Det Hvite Bånd
 2. Tilsatte i organisasjonen

Med talerett og stemmerett:

 1. Landsstyrets medlemmer
 2. Kretslederne og en representant fra hver krets
 3. Leder eller et annet medlem for lokale foreninger, pluss en representant til for hver påbegynte 20 medlemmer
 4. Junioravdelingens styremedlemmer
 5. Leder for junioravdelingen i kretsene
 6. En representant for styret i lokale juniorklubber
 7. En representant for institusjoner med spesialoppgaver

Ingen representant kan ha mer enn en stemme.

 

§ 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver og saksbehandling

1 Saker

Det ordinære landsmøtet behandler og gjør vedtak om:

 1. To-års-rapport og regnskap for de to siste år
 2. Arbeidsplan og budsjett for kommende periode
 3. Saker landsstyret har satt opp eller som er foreslått av foreninger eller kretser
 4. Fastsetting av medlemskontingent
 5. Valg

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller et flertall av kretsene krever det.

2 Frister

Forslag til saker på landsmøtet, og forslag til kandidater til tillitsverv i organisasjonen, må sendes skriftlig, og være landsstyret i hende senest fire måneder før et landsmøte skal finne sted. Saker som skal behandles, sendes fra landskontoret til deltakerne fire uker før landsmøtet. Saker som gjelder lovendring, må sendes landsstyret minst et halvt år før landsmøte skal finne sted.

3 Valg

 1. Landsmøtet velger først landsleder og leder for junioravdelingen med funksjonstid to år.

  De to lederne kan som hovedregel gjenvelges to ganger, maksimal funksjonstid seks år. Skulle det oppstå problem med å rekruttere kandidater til lederverv, kan en leder likevel velges til en ny periode etter at normal funksjonstid er utløpt.

  De andre styremedlemmene blir valgt for fire år og kan gjenvelges en gang. Etter åtte år som styremedlem, kan en person velges som landsleder. En person som går ut av styret etter to perioder, kan ikke velges som vara­representant i første påfølgende valg.

  Hvis et styremedlem faller ut av styret før vedkommendes valgperiode er slutt, trer vararepresentant inn som fast styremedlem frem til førstkom­mende landsmøte. Da foretas nytt valg på medlem og varamedlem.

  Etter å ha vært ute av styret en periode, kan både leder og styremedlemmer velges inn igjen. Utenom valg av landsleder og leder av junioravdeling, velges fem styremedlemmer, etter et kvotemønster:

  En fra kretsene Nordland, Helgeland, Troms, Finnmark.

  En fra kretsene Trøndelag, Møre og Romsdal.

  En for kretsene Sogn og Fjordane, Bjørgvin, Haugaland.

  En fra kretsene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder.

  En fra kretsene Vestfold og Telemark, Viken.

  Det velges personlige varamedlemmer for fire år.

   

  Det velges videre:

 2. To medlemmer til junioravdelingen og et varamedlem for fire år.
 3. Medlemmer til fondsstyret
 4. Eiendomsutvalget
 5. Statsautorisert revisor
 6. Valgkomité
 7. Representanter til samarbeidsorganisasjonene

Valg foretas skriftlig, når ikke annet blir bestemt av landsmøtet.

Enhver tillitsvalgt i Det Hvite Bånd utøver sine verv i lojalitet mot organisa­sjonens lover, vedtak i landsmøte og i landsstyremøte og tar ansvar for organisasjonens funksjon og omdømme.

4 Fullmakt

Landsmøtet har myndighet i spørsmål om lokalisering av organisasjonens

hovedkontor. For øvrig kan landsmøtet gi landsstyret fullmakt til å ta avgjørelser innen bestemte områder.

5 Vedtak

Landsmøtet fatter sine vedtak med allminnelig flertall, bortsett fra lovendringsvedtak som krever minst 2/3 flertall.

 

§ 5 Landsstyret

1 Landsstyrets sammensetning

Landsstyret har syv medlemmer: leder, nestleder, kasserer, leder av junioravdeling og tre styremedlemmer. Landsstyret velger selv nestleder og kasserer.

2 Landsstyrets arbeidsoppgaver

Landsstyret har ansvar for Det Hvite Bånds løpende virksomhet og er overordnet for ansatte i Det Hvite Bånd. Det avgjør alle saker som landsmøtet overlater til styret og forbereder saker som skal forelegges landsmøtet. Landsstyret forvalter Det Hvite Bånds interesser, midler og eiendom. Landsstyret tilsetter funksjonærer innenfor rammen av budsjettvedtak og andre vedtak. Landsstyret organiserer, i samarbeid med kretslederne, reisevirksomhet på landsplan. Landsstyret skal til hvert landsmøte legge fram en rapport om virksomheten i siste periode og arbeidsplan og budsjett for neste periode. Taushetsløftet skal undertegnes av alle i styret.

3 Arbeidsutvalget

Landsstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg på tre styremedlemmer med ett varamedlem. Arbeidsutvalget forbereder saker for landsstyret, tar seg av enkelte praktiske oppgaver mellom landsstyremøtene og tar avgjørelser i hastesaker. AU kan ikke gjøre vedtak i økonomiske saker. Alle vedtak i arbeidsutvalget må være enstemmige.

4 Utvalg

Landsstyret kan oppnevne de utvalg de finner hensiktsmessig og gi mandat for deres arbeidsområde og virksomhet innenfor rammen av budsjettet.

 

5 Fellesmøte

Landsstyret, junioravdelingens styre, kretslederne og lederne av kretsenes junioravdeling skal ha et felles arbeidsmøte i forbindelse med landsmøtet. I årene mellom landsmøtene holdes en lederkonferanse.

 

§ 6 Protokoller

Kopier av landsmøtets, landsstyrets og arbeidsutvalgets møteprotokoller sendes til landsstyrets medlemmer, varamedlemmer og daglig leder i Det Hvite Bånd. Utskrift av saker som har betydning for revisors og regnskaps­førers arbeid, oversendes disse snarest etter at vedtak er fattet. Protokoller føres i samsvar med regler for offentlige dokument.

Protokoller og arkiv oppbevares på betryggende måte og er tilgjengelig for nye personer som blir valgt inn i ledelsen i organisasjonen.

 

§ 7 Fond

For fond opprettes egne vedtekter, som vedtas av landsmøtet med minst 2/3 flertall.

 

§ 8 Landsorganisasjonens institusjoner

Det Hvite Bånds landsstyre ansetter leder for institusjoner som eies av Det Hvite Bånds landsorganisasjon.

Landsstyret oppnevner, i samråd med institusjonen, fire medlemmer til institusjonsstyret, derav et medlem fra landsstyret. Landsstyret oppnevner leder og nestleder i styret. De oppnevnte må være medlem av Det Hvite Bånd. Det Hvite Bånd skal til enhver tid ha flertall i institusjonsstyret. De ansatte velger to representanter til institusjonsstyret.

Er det en institusjon som er en stiftelse, opprettet av Det Hvite Bånd, gjelder følgende: Det Hvite Bånds landsstyre oppnevner, i samråd med stiftelsen, fire medlemmer til styret for stiftelsen, derav et medlem fra landsstyret. De oppnevnte må være medlem i Det Hvite Bånd. De ansatte velger to represen­tanter til styret for stiftelsen.

Landsstyret i Det Hvite Bånd oppnevner leder og nestleder i styret for stiftelsen. Det Hvite Bånd skal til enhver tid ha flertall i styret. Styret for stiftelsen ansetter leder for institusjonen.

Institusjoner som nevnt ovenfor, arbeider etter Det Hvite Bånds lover og målsetninger. Institusjonenes vedtekter godkjennes av Det Hvite Bånds landsstyre.

§ 9 Kretsene

Lokalforeningene kan gå sammen i kretser. Grensene blir fastsatt av landsmøtet, etter lokale forhold. Oppretting og eventuell nedlegging av kretser godkjennes av landsstyret.

1 Kretsstyret

Kretsstyret bør bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Har kretsen junioravdeling, skal leder av denne være medlem i kretsstyret.

Kretsstyrets oppgave er å lede virksomheten i kretsen, starte nye foreninger og grupper og lede reisevirksomheten i kretsen, i samarbeid med lands-kontoret og eventuell reisesekretær. Kretsstyret innkaller til kretsårsmøte hvert år. Kretsstyret sender to-års-rapport om sin virksomhet til lands­kontoret i god tid før ordinært landsmøte.

2 Stemmerett på kretsårsmøtet

Alle medlemmer som deltar på kretsårsmøter, har stemmerett.

3 Saker på kretsårsmøtet

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Arbeidsplan
 4. Budsjett
 5. Valg

Kretsleder velges særskilt for to år. Styremedlemmene blir valgt for to år, halvparten står på valg hvert år.

Vararepresentanter blir de som får flest stemmer etter de valgte. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Kretsmøtet bør velge en junioravdeling på tre medlemmer med varamedlemmer.

Leder av junioravdelingen er medlem i kretsstyret.

Der det er mulig, blir valgordningen tidsbegrenset som i landsstyret.

4 Økonomi

Styremedlemmenes utgifter til kretsstyremøter og kretsårsmøter, dekkes av kretskassen.

Kretsen har ansvar for junioravdelingens økonomi.

Inntektene fra kretsårsmøtet blir delt mellom kretsen og foreningen som er arrangør, etter at utgiftene er trukket fra.

Kretsen støtter landsreisevirksomheten og bør dekke helt eller delvis utgiftene til sine delegater/representanter på landsmøter. Utgifter til annen reisevirksomhet kan dekkes etter søknad.

5 Kretsens foreninger/grupper

Lokale foreninger/grupper er tilsluttet kretsene i sine regioner.

Nye foreninger/grupper slutter seg til nærmeste krets.

 

§ 10 Lokale foreninger og grupper

En forening kan dannes av minst seks medlemmer.

En gruppe med minst tre medlemmer har samme rettigheter som foreninger.

Forening/gruppe må registreres på landskontoret.

Landsstyret godkjenner opprettelsen av lokale foreninger og aktivitetsgrupper.

1 Foreningens/gruppens årsmøte

En forening eller gruppe har årsmøte hvert år og sender inn årsmelding til kretsen og til landskontoret innen utgangen av februar måned. På årsmøtet legges fram årsmelding og regnskap.

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, en vararepresentant og revisor. Styret konstituerer seg selv. Leder og styremedlemmer velges for to år, vararepresentant for et år. De kan gjenvelges.

I en gruppe bør det velges en leder eller kontaktperson.

2 Foreningens/gruppens oppgaver

Foreninger og grupper velges selv sine oppgaver innenfor rammen av arbeidsplanen som er vedtatt på landsmøtet. (Opplysningsvirksomhet, edruskapspolitisk arbeid, studiering, blomstermisjon, kameratklubb, åpent hus, juniorarbeid m.m.)

3 Oppløsning av forening

En forening som vurderer å legge ned tar kontakt med kretsen. Blir resultatet oppløsning, kan ikke kapital overdras til andre utenfor organisa­sjonen. En skal i samråd med kretsen/landsorganisasjonen se til at eiendom og midler kommer organisasjonsarbeidet til gode. Nærmeste statsarkiv kontaktes for oppbevaring av foreningens arkiv. En oppløst forening kan ikke ta opp noe arbeid under vern av navnet Det Hvite Bånd.

 

 

§ 11 Junioravdelingen

Motto: «Med Guds hjelp – nei til rusgifter!»

Junioravdelingen har tre medlemmer og et varamedlem som blir valgt på landsmøtet og følger landsstyrets valgordning. Junioravdelingsleder er medlem i landsstyret med vara. Vara velges blant junioravdelingens faste medlemmer, og er vara for junioravdelingsleder ved behov. Styreprotokollene blir også sendt til landsstyrets medlemmer, som bevilger midler til virksom­heten. Junioravdelingen har kontakt med juniorarbeidet på lokal- og kretsplan.

1 Lands-juniorklubben

Juniorklubbens løfte er: «Med hjelp fra Jesus lover jeg å ikke bruke alkohol, tobakk eller annen rusgift. Jeg vil gjøre mitt beste for å være en god og støttende venn.»

Alle jenter og gutter mellom 6 og 18 år som vil undertegne dette løftet, kan gjøre det enten på internett eller ved å sende inn kupongen «Rusfrie barn» som man finner i DHB-bladet. Med foreldres/foresattes underskrift blir man da medlem av lands-juniorklubben. Etter oppnådd øvre aldersgrense skal medlemmene oppfordres til medlemskap i Det Hvite Bånd. Medlemmene får tilsendt medlemsbevis og medlemsbladet.

2 Lokale juniorklubber

 1. Formål:

  Juniorklubber har som mål at de unge på kristen grunn, velger en edru livsstil.

  Klubben skal hjelpe de unge til å finne venner med samme mål og utvikle dem til samfunnsbevisste mennesker.

  Klubben skal skolere de unge til å kunne argumentere for sine verdivalg. Klubben skal trene de unge i demokratisk møteform.

  Klubben skal være med og bygge opp de unges selvtillit og lære dem å omgås hverandre på en naturlig og omsorgsfull måte.

 2. Jenter og gutter som er med i en lokal juniorklubb oppfordres til medlemskap i lands-juniorklubben.
 3. Juniorklubben registreres i kretsen og på landskontoret.
 4. Juniorklubben har årsmøte med årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett. Årsmøtet velger leder, sekretær, kasserer og to styremed­lemmer. Styret må ha minst ett voksent medlem som er medlem i Det Hvite Bånd. Leder i juniorklubben må være minst 12 år.
 5. Juniorklubben sender rapport til leder i junioravdelingen og til kretsens junioravdeling.

 

3 Kretsens junioravdeling

Hver krets bør ha en junioravdeling på tre eller fem personer. Disse velges på kretsens årsmøte og leder er med i kretsstyret.

Junioravdelingens oppgaver er:

Styrke juniorarbeidet i kretsen

Starte nye juniorklubber

Drive opplysningsarbeid i skoler og foreninger

Arrangere kurs, utflukter og leirer

 

§ 12 Oppløsning av Det Hvite Bånd

Ved oppløsning av Det Hvite Bånd i Norge, skal det av de eksisterende midler stiftes et fond til støtte for kristent edruskapsarbeid blant kvinner og barn. Fondsstyret skal første gang velges av landsmøtet, som også vedtar statutter for fondet. WWCTUs verdensledelse varsles om oppløsningen.

 

§ 13 Lovendringer

Denne lov kan bare endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall.

Forslag til lovendring må være landsstyret i hende minst seks måneder før landsmøtet.

 

§ 14 Lovbrudd

Personer som ikke vil/kan rette seg etter Det Hvite Bånds lover og respektere lovlige vedtak i organisasjonen, kan ikke innebære tillitsverv i organisa­sjonen eller være medlem.

Landsstyret kan ekskludere medlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter og reglement, eller på annen måte er til skade for organisasjonen.

 

§ 15 Ikrafttreden

Denne ble godkjent på Landsmøtet i Stavanger 12. oktober 2013 og trer i kraft 1. januar 2014.

 

DHB-ETISKE RETNINGSLINJER

Retningslinjer skal danne grunnlag for handling og samarbeid internt i Det Hvite Bånd som organisasjon, likeledes med eksterne samarbeidspartnere.

Det Hvite Bånd ønsker å sette fokus på medlemmenes integritet for å styrke organisasjonens omdømme. Etiske retningslinjer har sin forankring i kristne verdier som skaper gode relasjoner i ethvert fellesskap. Som eksempel kan nevnes:

 • Respekt
 • Rettferdighet
 • Lojalitet
 • Pålitelighet
 • Demokrati
 • Likeverd og solidaritet

Man må behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet. Fungerer disse kjerneverdiene i en organisasjon, vil det gi positive ringvirkninger og solid måloppnåelse i vårt arbeid.

Det Hvite Bånd har som mål:

 • å styrke forebyggende arbeid mot alle slags rusgifter
 • vverne om familien
 • få kvinner med i avholdsarbeidet
 • fremme likestilling i borgerrettigheter
 • mellomfolkelig fred og forståelse.

Det Hvite Bånds landsstyret har ansvar for at organisasjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Det Hvite Bånd drives på kristen grunn med Bibelen som rettesnor for sin virksomhet.

Denne ble godkjent på Landsmøtet i Tromsø, 25. juni 2011.

 

Vedtekter for Det Hvite Bånds gavefond

§ 1 Navn

Fondets navn er «Det Hvite Bånds Gavefond».

 

§ 2 Styret/forvaltning

Fondet skal ha et styre (fondsstyre) bestående av tre medlemmer og et varamedlem, alle velges for to år:

 • Landsleder i Det Hvite Bånd
 • To medlemmer som velges av landsmøtet
 • Et varamedlem velges av landsmøtet

Fondsstyret velger selv sin leder. De valgte kan gjenvelges.

Fondet forvaltes av Det Hvite Bånds landsstyre, etter innstilling fra fondsstyret.

§ 3 Formål

Fondets avkastning kan benyttes til å dekke eventuelle underskudd/styrke økonomien i Det Hvite Bånd.

 

§ 4 Disposisjonsrett

Disposisjonsrett til fondets midler på bankkonti har minst to fondsstyre-medlemmer i fellesskap.

Landsstyret og regnskapsfører skal ha løpende informasjon om alle uttak fra fondets bankkonti.

 

§ 5 Grunnkapital

 1. Grunnkapitalen ved opprettelsen, som per 1.1.1987 utgjorde kr. 1.083.881,76, skal ikke forbrukes.
 2. Grunnkapitalen skal hvert år tillegges 10 % av fondets netto avkastning, for å sikre grunnkapitalens størrelse. Ved beregning av fondets nettoavkastning, skal realisasjonsprinsippet legges til grunn ved gevinst/tap på verdipapirer.
 3. Kapitalen plasseres til enhver tid til best mulig avkastning mot tilfredsstillende sikkerhet.

 

§ 6 Opprettelsestidspunkt

Fondet opprettes fra 1.1.1987.

 

§ 7 Ny kapital

Fondet kan tilføres ny kapital. Denne vil være underlagt fondets vedtekter.

Det tillegges fondsstyret i samråd med landsstyret å avgjøre om ny kapital skal tillegges grunnkapitalen eller fri egenkapital, dersom dette ikke er bestemt av yter.

 

§ 8 Regnskap/revisjon

 1. Det skal føres eget regnskap for fondet
 2. Regnskapsåret skal følge regnskapsåret for «Det Hvite Bånd»
 3. Fondets regnskap revideres av Det Hvite Bånds hovedrevisor

 

§ 9 Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres ved at dette vedtas med minst 2/3 flertall i Det Hvite Bånds landsmøte.

 

Vedtatt på Landsmøtet 25. juni 2005.

 

 

Vedtekter for Olafia-fondet

§ 1 Navn

Fondets navn er «Olafia-fondet».

 

§ 2 Styret/forvaltning

Fondet forvaltes av Det Hvite Bånds landsmøte.

Styret i Det Hvite Bånd gis fullmakt til å disponere over fondets frie egenkapital.

Bindende vedtak innenfor fondets frie egenkapital gjøres med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer i Det Hvite Bånd.

 

§ 3 Formål

Fondets avkastning, etter avsetningen til bundet kapital, kan benyttes til rusforebyggende tiltak og til ettervern for rusmisbrukere. Alle tiltak som får tilskudd, plikter å levere rapport og regnskap for bruken av midlene.

 

§ 4 Disposisjonsrett

Disposisjonsrett til fondets midler på bankkonti har minst to styremed-lemmer i fellesskap, eller et styremedlem og organisasjonssekretær i fellesskap. Uttak er i samsvar med landsstyrevedtak, og rapporteres til landsstyre og til regnskapsfører.

 

§ 5 Kapitalen

 1. Kapitalen ved opprettelsen består av salgssummen fra Uranienborg terrasse 15, totalt kr. 6.500.000.
 2. Av salgssummen skal kr. 5.000.000 utgjøre grunnkapitalen som ikke kan forbrukes. Grunnkapitalen skal hvert år tillegges 10 % av fondets nettoavkastning, for å sikre kapitalens størrelse. Ved beregning av fondets nettoavkastning, skal realisasjonsprinsippet legges til grunn ved gevinst/tap på verdipapirer.
 3. Salg av leilighet i Smalgangen 23 i Oslo, minus 10 %, skal i regnskapet avsettes og øremerkes barne- og ungdomsarbeid i regi av Det Hvite Bånd.
 4. Kapitalen plasseres til enhver tid til best mulig avkastning mot tilfredsstillende sikkerhet.

 

§ 6 Opprettelsestidspunkt

Fondet opprettes ved landsmøtet i Sandane 26.-29. juni 1997.

 

§ 7 Ny kapital

Fondet kan tilføres ny kapital. Denne vil være underlagt fondets vedtekter.

Det tillegges landsstyret å avgjøre om ny kapital skal tillegges grunnkapitalen eller fri egenkapital, dersom dette ikke er bestemt av yter.

 

§ 8 Regnskap/revisjon

Det skal føres regnskap for Olafia-fondet og for Smalgangen-midlene.

Regnskapsåret skal følge regnskapsåret for «Det Hvite Bånd»

Begge regnskap skal revideres av Det Hvite Bånds hovedrevisor

 

§ 9 Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres ved at dette vedtas med minst 2/3 flertall i Det Hvite Bånds landsmøte.

 

Vedtatt på Landsmøtet 25. juni 2005.