Lover for Det Hvite Bånd

 

Norges kristne avholdsforbund for kvinner

Det Hvite Bånd ble stiftet 18. februar 1889.

Lovene ble første gang etablert og vedtatt på landsmøtet 18.2.1889Lovene ble sist revidert på Landsmøtet i Bergen 30. september 2023 og ekstraordinært Landsmøte 22. februar 2024.

Norges kristne avholdsforbund for kvinner er medlem av World Woman’s Christian Temperance Union.

Motto: «For Gud, heim og alle folk».

Merket er en hvit sløyfe.

Felles bønnetid hver dag kl. 12.00.

Felles bønnedag 28. september (Frances Willard sin fødselsdag).

Andakt og edruskapsinformasjon på alle møter.

 

§ 1 Formål

Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner som på kristen grunn arbeider for å forebygge bruk av alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet, fremme likestilling og borgerrettigheter og fremme mellomfolkelig fred og forståelse.

 

§ 2 Medlemskap

Enhver kvinne som vil gi løftet, betale kontingent og arbeide for organisa­sjonens grunnprinsipper, kan bli medlem. Menn kan bli støttemedlemmer uten stemmerett. Medlemskapet opphører ved utmelding eller ved brudd på avholdsløftet, og ved manglende innbetaling av kontingent siste to år.

Medlemmene oppmuntres til å bruke Det Hvite Bånds merke og prøve å få andre med i avholdsarbeidet.

 

Løftet:    Løftet:  «Med Guds hjelp skal jeg ikke bruke, gi, kjøpe eller selge alkohol eller andre rusmidler.

Løftet:     

Interesserte som oppfyller betingelsene for medlemskap, men ikke har anledning til å være med i en forening, kan stå som frittstående medlemmer direkte tilknyttet Det Hvite Bånd sentralt.

Medlemsbladet inngår i medlems­kontingenten. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket format de ønsker å lese bladet i.

Det Hvite Bånd er en tverrkirkelig og partipolitisk nøytral organisasjon.

 

§ 3 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsstyret innkaller til landsmøte hvert annet år.

Med talerett og stemmerett:

 1. Alle medlemmer 
 2. Styremedlemmene i DHB Ung og lokallagsrepresentant
 3. En representant for institusjoner med spesialoppgaver

Med talerett, men uten stemmerett:

 1. Støttemedlemmer i Det Hvite Bånd
 2. Ansatte i organisasjonen

Ingen representant kan ha mer enn en stemme.

 

§ 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver og saksbehandling

1 Saker

Det ordinære landsmøtet behandler og gjør vedtak om:

 1. To-års-rapport og regnskap for de to siste år
 2. Handlingsplan og budsjett for kommende periode
 3. Saker landsstyret har satt opp eller som er foreslått av foreninger eller kretser
 4. Fastsetting av medlemskontingent
 5. Valg

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller et flertall av kretsene krever det.

 

2 Frister

a) Saker som gjelder lovendring, må sendes landsstyret minst et halvt år før landsmøte skal finne sted.

  b) Forslag til saker som skal behandles på landsmøtet, og forslag til kandidater til tillitsverv i organisasjonen, må sendes skriftlig, og være landsstyret i hende senest fire måneder før landsmøte skal finne sted.

c) Saksdokumentene som skal behandles på landsmøtet, skal være deltakerne i hende senest to uker før landsmøtet.

 

3 Valg

 1. Landsmøtet velger først landsleder og leder for DHB Ung med funksjonstid to år.

De to lederne kan som hovedregel gjenvelges to ganger, maksimal funksjonstid seks år.

De andre styremedlemmene blir valgt for fire år og kan gjenvelges en gang. Etter åtte år som styremedlem, kan en person velges som landsleder. Vararepresentanter velges for to år og kan gjenvelges tre ganger.

Skulle det oppstå problem med å rekruttere kandidater til styret, kan en likevel velges til en ny periode etter at normal funksjonstid er utløpt.

Hvis et styremedlem faller ut av styret før valgperiode er slutt, trer første vararepresentant inn som fast styremedlem frem til førstkom­mende landsmøte. Da foretas nytt valg på medlem.

Etter å ha vært ute av styret en periode, kan både leder og styremedlemmer velges inn igjen. Utenom valg av landsleder og leder av DHB Ung, velges fire styremed­lemmer, med mest mulig geografisk spredning.

Det velges tre vararepresentanter uavhengig av geografi. For å ivareta best mulig kontinuitet i landsstyret, blir den vararepre­­sentanten som får flest stemmer, første vara, nest flest stemmer blir andre vara osv.

 

Det velges videre:

     b. To medlemmer til styret i DHB Ung for to år og ett varamedlem for to år.

     c. Medlemmer til fondsstyret

     d. Eiendomsutvalget

     e. Statsautorisert revisor

     f. Valgkomité

     g. Representanter til samarbeidsorganisasjonene

Valg foretas skriftlig, når ikke annet blir bestemt av landsmøtet.

Enhver tillitsvalgt i Det Hvite Bånd utøver sine verv i lojalitet mot organisa­sjonens lover, vedtak i landsmøte og i landsstyremøte og tar ansvar for organisasjonens funksjon og omdømme.

 

4 Fullmakt

Landsmøtet har myndighet i spørsmål om lokalisering av organisasjonens hovedkontor. For øvrig kan landsmøtet gi landsstyret fullmakt til å ta avgjørelser innen bestemte områder.

 

5 Vedtak

Landsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall, bortsett fra lovendringsvedtak som krever minst 2/3 flertall.

 

§ 5 Landsstyret

1 Landsstyret sammensetning

Landsstyrets har totalt 5 medlemmer: leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer.

 

2 Landsstyrets arbeidsoppgaver

Landsstyret har ansvar for Det Hvite Bånds løpende virksomhet og er overordnet for ansatte i Det Hvite Bånd. Det avgjør alle saker som landsmøtet overlater til styret og forbereder saker som skal forelegges landsmøtet. Landsstyret forvalter Det Hvite Bånds interesser, midler og eiendom. Landsstyret tilsetter funksjonærer innenfor rammen av budsjettvedtak og andre vedtak. Landsstyret organiserer, i samarbeid med kretslederne, reisevirksomhet på landsplan. Landsstyret skal til hvert landsmøte legge fram en rapport om virksomheten i siste periode og arbeidsplan og budsjett for neste periode.

Taushetsløftet skal undertegnes av alle i styret og vararepresentan­tene.

 

3 Arbeidsutvalget

Landsstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg på tre styremedlemmer med ett varamedlem. Arbeidsutvalget forbereder saker for landsstyret, tar seg av enkelte praktiske oppgaver mellom landsstyremøtene og tar avgjørelser i hastesaker. AU kan ikke gjøre vedtak i økonomiske saker. Alle vedtak i arbeidsutvalget må være enstemmige.

 

4 Utvalg

Landsstyret kan oppnevne de utvalg de finner hensiktsmessig og gi mandat for deres arbeidsområde og virksomhet innenfor rammen av budsjettet.

Landsstyret, Styret i DHB Ung og kretslederne skal ha et felles arbeidsmøte i forbindelse med landsmøtet.

I årene mellom landsmøtene holdes en lederkonferanse.

         

§ 6 Protokoller

Kopier av landsmøtets, landsstyrets og arbeidsutvalgets møteprotokoller sendes til landsstyrets medlemmer, første vara og daglig leder i Det Hvite Bånd. Utskrift av saker som har betydning for revisors og regnskaps­førers arbeid, oversendes snarest etter at vedtak er fattet. Protokoller føres i samsvar med regler for offentlige dokument.

Protokoller og arkiv oppbevares på betryggende måte og er tilgjengelig for nye personer som blir valgt inn i ledelsen i organisasjonen.

 

§ 7 Fond

For fond opprettes egne vedtekter, som vedtas av landsmøtet med minst 2/3 flertall.

 

§ 8 Landsorganisasjonens eiendommer og institusjoner

 Det Hvite Bånds landsstyre ansetter leder for institusjoner som eies av Det Hvite Bånds landsorganisasjon.  

Landsstyret oppnevner, i samråd med institusjonen, fire medlemmer til institusjonsstyret, derav et medlem fra landsstyret. Landsstyret oppnevner leder og nestleder i styret. De oppnevnte må være medlem av Det Hvite Bånd. Det Hvite Bånd skal til enhver tid ha flertall i institusjonsstyret. De ansatte velger to representanter til institusjonsstyret. 

Oppretter Det Hvite Bånd en stiftelse, gjelder følgende: Det Hvite Bånds landsstyre oppnevner, i samråd med stiftelsen, fire medlemmer til styret for stiftelsen, derav ett medlem fra landsstyret. De oppnevnte må være medlem i Det Hvite Bånd. De ansatte velger to represen­tanter til styret for stiftelsen. 

Landsstyret i Det Hvite Bånd oppnevner leder og nestleder i styret for stiftelsen. Det Hvite Bånd skal til enhver tid ha flertall i styret. Styret for stiftelsen ansetter leder for institusjonen. 

Institusjoner som nevnt ovenfor, arbeider etter Det Hvite Bånds lover og målsetninger. Institusjonenes vedtekter godkjennes av Det Hvite Bånds landsstyre. 

Landsstyret oppnevner 2 styremedlemmer og 1 til 2 varamedlemmer til Riisbystyret, derav 1 medlem fra landsstyret. De oppnevnte må være medlemmer i Det Hvite Bånd.

Institusjonen skal drives på et kristent grunnlag og i samsvar med Det Hvite Bånd sine grunnregler. Stiftelsens Riisby Behandlingssenter sine vedtekter paragraf 1 og 2 kan ikke endres, men hvis vedtektene hindrer videre drift av Riisby kan disse paragrafene endres med samtykke fra Landsstyret i Det Hvite Bånd.

Det Hvite Bånds Landsstyret har i samarbeid med eiendomsutvalget til Det Hvite Bånd ansvar for landsorganisasjonens eiendommer.

 

§ 9 Kretsene

Lokalforeningene kan gå sammen i kretser. Grensene blir fastsatt av landsmøtet, etter lokale forhold. Oppretting og eventuell nedlegging av kretser godkjennes av landsstyret.

 

1 Kretsstyret

Kretsstyret bør bestå av tre til fem medlemmer og to varamedlemmer. Har kretsen DHB Ung-arbeid, kan lokalleder ha møterett i sentralstyret til DHB Ung.

Kretsstyrets oppgave er å lede virksomheten i kretsen, starte nye foreninger og grupper. Kretsstyret innkaller til kretsårsmøte hvert år. Kretsstyret sender to-års-rapport om sin virksomhet til lands­kontoret i god tid før ordinært landsmøte.

 

2 Stemmerett på kretsårsmøtet

Alle medlemmer som deltar på kretsårsmøter, har stemmerett.

 

3 Saker på kretsårsmøtet

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Arbeidsplan
 4. Budsjett
 5. Valg

Kretsleder velges særskilt for to år. Styremedlemmene blir valgt for to år, halvparten står på valg hvert år.

Vararepresentanter blir de som får flest stemmer etter de valgte. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Der det er mulig, blir valgordningen tidsbegrenset som i landsstyret.

 

4 Økonomi

Styremedlemmenes utgifter til kretsstyremøter og kretsårsmøter, dekkes av kretskassen.

Kretsen har ansvar for økonomien knyttet til DHB Ung lokalt.

Foreningen som er arrangør for kretsårsmøtet, får en økonomisk kompensasjon. Kretsen støtter det nasjonale arbeidet og bør helt eller delvis gi økonomisk støtte til sine delegater/representanter på landsmøter. Utgifter til annen reisevirksomhet kan dekkes etter søknad.

 

5 Kretsens foreninger/grupper

Lokale foreninger/grupper er tilsluttet kretsene i sine regioner.

Nye foreninger/grupper slutter seg til nærmeste krets.

 

§ 10 Lokale foreninger og grupper

En forening kan dannes av minst seks medlemmer.

En gruppe med minst tre medlemmer har samme rettigheter som foreninger.

Forening/gruppe må registreres på landskontoret.

Landsstyret godkjenner opprettelsen av lokale foreninger og aktivitetsgrupper.

 

1 Foreningens/gruppens årsmøte

En forening eller gruppe har årsmøte hvert år og sender inn årsmelding til kretsen og til landskontoret innen utgangen av februar måned. På årsmøtet legges årsmelding og regnskap fram.

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, en vararepresentant og revisor. Styret konstituerer seg selv. Leder og styremedlemmer velges for to år, vararepresentant for et år. De kan gjenvelges.

I en gruppe bør det velges en leder eller kontaktperson.

 

2 Foreningens/gruppens oppgaver

Foreninger og grupper velger selv sine oppgaver innenfor rammen av arbeidsplanen som er vedtatt på landsmøtet. (Opplysningsvirksomhet, edruskapspolitisk arbeid, studiering, blomstermisjon, kameratklubb, åpent hus, DHB Ung m.m.)

 

3 Oppløsning av forening

En forening som vurderer å legge ned tar kontakt med kretsen. Blir

resultatet oppløsning, kan ikke kapital overdras til andre utenfor organisa­sjonen. En skal i samråd med kretsen/landsorganisasjonen se til at eiendom og midler kommer organisasjonsarbeidet til gode. Nærmeste statsarkiv kontaktes for oppbevaring av foreningens arkiv. En oppløst forening kan ikke ta opp noe arbeid under vern av navnet Det Hvite Bånd.

 

§ 11 DHB Ung

Motto: «Lever rusfritt fordi vi vil!».

 

1. Sentralstyret til DHB Ung

 

Styret i DHB Ung har tre medlemmer og et varamedlem som blir valgt på landsmøtet og følger landsstyrets valgordning. DHB Ung kan i samråd med landsstyret utvide antall styremedlemmer ved behov ut fra arbeidsmengde.

Leder av DHB Ung eller en fra sentralstyret i DHB Ung, møter i landsstyret til DHB ved behov eller gjensidig ønske. Sakslister til- og referat fra landsstyremøtene til DHB oversendes til leder av DHB Ung. Referat fra DHB Ung sine styremøter oversendes til AU. Styrets representanter skal ha underskrevet taushetserklæring. Om DHB Ung ikke har et sentralstyre over en periode overføres ansvaret til Landsstyret til DHB.

Landsstyret har det økonomiske ansvaret for sentralstyret i DHB Ung sitt arbeid.

Sentralstyrets oppgaver er:

 • Styrke arbeidet for en rusfri livsstil for barn, ungdom og studenter*
 • Bidra til oppstart av lokallag over hele landet
 • Legge til rette for og drive rusforebyggende opplysningsarbeid på skoler og på universiteter
 • Arrangere, bidra og delta på kurs og leirarbeid
 • Holde kontakt og samarbeide med sine lokallag.
 • Informasjonsarbeid utad som også appellerer til unge voksne.

 

1. Medlemskap DHB Ung

 

Løftet til DHB Ung er: «Så lenge jeg er medlem, skal jeg ikke drikke alkohol, røyke eller bruke andre rusmidler.»

DHB Ung er for alle medlemmer mellom 6 og 30 år. Medlemskapet er gratis frem til 18 år, medlemspris er 50% av normal kontingent for gruppen mellom 18-30 år. Om et medlem er under 15 år trenger vedkommende underskrift fra foresatt/ forelder.  

Innmelding til DHB skjer via nettside, ved å kontakte landskontoret, eller eventuelt ved innmeldingsblankett. Nye medlemmer i DHB Ung får velkomsthilsen fra landskontoret og medlemsbladet i det formatet                                      

3. DHB Ung lokallag. 

Lokallagene i DHB Ung skal ha som mål å være en møteplass for ungdom med et engasjement for rusforebyggende arbeid, og for de som selv ønsker en rusfri livstil. Lokallagene skal jobbe for at flere ungdom skal få den informasjonen de trenger om alkohol og andre rusmidler, slik at de evner å ta gode valg for seg selv og fremme fordelene ved en rusfri livsstil. Arbeidet skal bygges på et kristent livssyn. 

a) Styremedlemmer i lokallagene må være medlem i DHB. 

b) Lokallag registreres på landskontoret og skal oppdateres årlig.

c) Opprettelse av et lokallag må godkjennes av sentralstyret til DHB Ung.

d) Lokallag for DHB Ung må ha årsmøte med både årsmelding og regnskap. Et styre skal ha en leder, en sekretær og totalt bestå av minst 3 representanter. En lokallagsleder må være minst 12 år.

e) Lokallag for DHB Ung sender årsrapport til leder av DHB Ung. Årsrapporten skal godkjennes av sentralstyret til DHB Ung.

 

§ 12 Oppløsning av Det Hvite Bånd

Ved oppløsning av Det Hvite Bånd i Norge, skal det av de eksisterende midler stiftes et fond til støtte for kristent edruskapsarbeid blant kvinner og barn. Fondsstyret skal første gang velges av landsmøtet, som også vedtar statutter for fondet. WWCTUs verdensledelse varsles om oppløsningen.

 

§ 13 Lovendringer

Denne lov kan bare endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall.

Forslag til lovendring må være landsstyret i hende minst seks måneder før landsmøtet.

 

§ 14 Lovbrudd

Personer som ikke vil/kan rette seg etter Det Hvite Bånds lover og respektere lovlige vedtak i organisasjonen, kan ikke innebære tillitsverv i organisa­sjonen eller være medlem.

Landsstyret kan ekskludere medlemmer som ikke følger organisasjonens vedtekter og reglement, eller på annen måte er til skade for organisasjonen.

 

§ 15 Ikrafttreden

Denne ble godkjent på Landsmøtet i Bergen 30. september 2023 og på det ekstraordinære digitale landsmøtet 22. februar 2024, og trer i kraft umiddelbart.

 

DHB-ETISKE RETNINGSLINJER

Retningslinjer skal danne grunnlag for handling og samarbeid internt i Det Hvite Bånd som organisasjon, likeledes med eksterne samarbeidspartnere.

Det Hvite Bånd ønsker å sette fokus på medlemmenes integritet for å styrke organisasjonens omdømme. Etiske retningslinjer har sin forankring i kristne verdier som skaper gode relasjoner i ethvert fellesskap. Som eksempel kan nevnes:

 • Respekt
 • Rettferdighet
 • Lojalitet
 • Pålitelighet
 • Demokrati
 • Likeverd og solidaritet

Man må behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet. Fungerer disse kjerneverdiene i en organisasjon, vil det gi positive ringvirkninger og solid måloppnåelse i vårt arbeid.

Det Hvite Bånd har som mål:

 • å styrke forebyggende arbeid mot alle slags rusgifter
 • verne om familien
 • få kvinner med i avholdsarbeidet
 • fremme likestilling i borgerrettigheter
 • mellomfolkelig fred og forståelse.

Det Hvite Bånds landsstyret har ansvar for at organisasjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Det Hvite Bånd drives på kristen grunn med Bibelen som rettesnor for sin virksomhet.

De etiske retningslinjene ble godkjent på Landsmøtet i Tromsø 25. juni 2011.

 

Vedtekter for Det Hvite Bånds gavefond

§ 1 Navn

Fondets navn er «Det Hvite Bånds Gavefond».

 

§ 2 Styret/forvaltning

Fondet skal ha et styre (fondsstyre) bestående av tre medlemmer og et varamedlem, alle velges for to år:

 • Landsleder i Det Hvite Bånd
 • To medlemmer som velges av landsmøtet
 • Et varamedlem velges av landsmøtet

Fondsstyret velger selv sin leder. De valgte kan gjenvelges.

Fondet forvaltes av Det Hvite Bånds landsstyre, etter innstilling fra fondsstyret.

 

§ 3 Formål

Fondets avkastning kan benyttes til å dekke eventuelle underskudd/styrke økonomien i Det Hvite Bånd.

 

§ 4 Disposisjonsrett

Disposisjonsrett til fondets midler på bankkonti har minst to fondsstyre-medlemmer i fellesskap.

Landsstyret og regnskapsfører skal ha løpende informasjon om alle uttak fra fondets bankkonti.

 

§ 5 Grunnkapital

 1. Grunnkapitalen ved opprettelsen, som per 1.1.1987 utgjorde kr. 1.083.881,76, skal ikke forbrukes.
 2. Grunnkapitalen skal hvert år tillegges 10 % av fondets netto avkastning, for å sikre grunnkapitalens størrelse. Ved beregning av fondets nettoavkastning, skal realisasjonsprinsippet legges til grunn ved gevinst/tap på verdipapirer.
 3. Kapitalen plasseres til enhver tid til best mulig avkastning mot tilfredsstillende sikkerhet.

 

§ 6 Opprettelsestidspunkt

Fondet opprettes fra 1.1.1987.

 

§ 7 Ny kapital

Fondet kan tilføres ny kapital. Denne vil være underlagt fondets vedtekter.

Det tillegges fondsstyret i samråd med landsstyret å avgjøre om ny kapital skal tillegges grunnkapitalen eller fri egenkapital, dersom dette ikke er bestemt av yter.

 

§ 8 Regnskap/revisjon

 1. Det skal føres eget regnskap for fondet
 2. Regnskapsåret skal følge regnskapsåret for «Det Hvite Bånd»
 3. Fondets regnskap revideres av Det Hvite Bånds hovedrevisor

 

§ 9 Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres ved at dette vedtas med minst 2/3 flertall i Det Hvite Bånds landsmøte.

Vedtatt på landsmøtet 25. juni 2005.

 

Vedtekter for Olafia-fondet

§ 1 Navn

Fondets navn er «Olafia-fondet».

 

§ 2 Styret/forvaltning

Fondet forvaltes av Det Hvite Bånds landsmøte.

Styret i Det Hvite Bånd gis fullmakt til å disponere over fondets frie egenkapital.

Bindende vedtak innenfor fondets frie egenkapital gjøres med 2/3 flertall av samtlige styremedlemmer i Det Hvite Bånd.

 

§ 3 Formål

Fondets avkastning, etter avsetningen til bundet kapital, kan benyttes til rusforebyggende tiltak og til ettervern for rusmisbrukere. Alle tiltak som får tilskudd, plikter å levere rapport og regnskap for bruken av midlene.

 

§ 4 Disposisjonsrett

Disposisjonsrett til fondets midler på bankkonti har minst to styremed-lemmer i fellesskap. Uttak skal være i samsvar med landsstyrevedtak, og rapporteres til landsstyre og til regnskapsfører.

 

§ 5 Kapitalen

 1. Kapitalen ved opprettelsen består av salgssummen fra Uranienborg terrasse 15, totalt kr. 6.500.000.
 2. Av salgssummen skal kr. 5.000.000 utgjøre grunnkapitalen som ikke kan forbrukes. Grunnkapitalen skal hvert år tillegges 10 % av fondets nettoavkastning, for å sikre kapitalens størrelse. Ved beregning av fondets nettoavkastning, skal realisasjonsprinsippet legges til grunn ved gevinst/tap på verdipapirer.
 3. Salg av leilighet i Smalgangen 23 i Oslo, minus 10 %, skal i regnskapet avsettes og øremerkes barne- og ungdomsarbeid i regi av Det Hvite Bånd.
 4. Kapitalen plasseres til enhver tid til best mulig avkastning mot tilfredsstillende sikkerhet.

 

§ 6 Opprettelsestidspunkt

Fondet opprettes ved landsmøtet i Sandane 26.-29. juni 1997.

 

§ 7 Ny kapital

Fondet kan tilføres ny kapital. Denne vil være underlagt fondets vedtekter.

Det tillegges landsstyret å avgjøre om ny kapital skal tillegges grunnkapitalen eller fri egenkapital, dersom dette ikke er bestemt av yter.

 

§ 8 Regnskap/revisjon

Det skal føres regnskap for Olafia-fondet og for Smalgangen-midlene.

Regnskapsåret skal følge regnskapsåret for «Det Hvite Bånd»

Begge regnskap skal revideres av Det Hvite Bånds hovedrevisor

 

§ 9 Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres ved at dette vedtas med minst 2/3 flertall i Det Hvite Bånds landsmøte.

Vedtatt på landsmøtet 25. juni 2005.