Handlingsplan for Det Hvite Bånd

2022-2024

 

Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon av og for kvinner som på kristent grunnlag ønsker å ta avstand fra samfunnets holdning til alkohol ved å vise konsekvensene og ringvirkningene av rusen, i tillegg til å fremme fordelene ved en rusfri livsstil.

 

Vi står sammen med pårørende til rusavhengige og ønsker å kunne
være en støttespiller for rusavhengige i deres kamp mot rusen.

 

Vårt grunnlag
Guds ord er grunnlag for all vår virksomhet og bønn er sentralt i arbeidet vårt. Vi vet aldri når vi kommer i kontakt med ufrelste mennesker, derfor er det viktig å formidle Guds gode nyheter i ord og handling. Vi ønsker å oppmuntre hverandre til å ta del i 12-bønnen og bønn for Det Hvite Bånds arbeid, engasjement og framtid.

 

Vårt mål
Vårt mål er å minske skadevirkningene av alkohol for enkeltmennesker, pårørende og samfunnet for øvrig ved å inspirere til å leve rusfritt. Skadevirkninger og samfunnets utfordringer knyttet til rusmidler er dramatiske, og vi ønsker gjennom vårt arbeid å fremme varige og rusfrie holdninger. Vi vil:

  • Inspirere til et rusfritt liv
  • Informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler for brukeren selv, deres pårørende og samfunnet for øvrig
  • Arbeide for å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og prosjekter

 

Vårt håp
Ved å redusere konsekvensene ved bruk av rusmidler er vårt håp at Det Hvite Bånds arbeid og tiltak kan gjøre en forskjell i enkeltmenneskers liv. 

 

Våre satsningsområder

1.     Opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv organisasjon
2.     Rusforebyggende arbeid blant unge
3.     Vektlegge og fremme fordelene ved et rusfritt hjem
4.     Medlemsverving

1  Opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv organisasjon

Gjennom den neste toårsperioden vil vi opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv organisasjon ved å:

- styrke arbeidet i kretser og foreninger

- utvikle, gjennomføre og videreføre rusforebyggende prosjekter

- delta i den offentlige debatten

DHB-bladet skal fortsatt distribueres og binde ulike deler av organisasjonen sammen.

 

1.1 Styrke arbeidet i kretser og foreninger

Generelt skal vi jobbe for å styrke og utvikle arbeidet i foreninger og kretser i tiden framover. Vi ønsker å legge til rette for informasjonsflyt og god dialog mellom kretser, foreninger og DHB sentralt. Det vektlegges at samarbeidet mellom landsstyret, landskontoret, kretser og lokallag er godt og effektivt.

 

1.2 Utvikle, gjennomføre og videreføre rusforebyggende prosjekter

DHB skal jobbe for å utvikle og gjennomføre rusforebyggende prosjekter samt videreføre de eksisterende. Landsstyret, landskontoret og ulike prosjektgrupper kan bistå med ideer, tilrettelegging, støtte og veiledning for nye aktiviteter og prosjekter. Strikkestova i Tørvikbygd er et eksempel. Kriteriet er at det er et rusfritt eller rusforebyggende DHB engasjement.

 

1.3 Delta i den offentlige debatten

Vi ønsker å prioritere og delta i den offentlige debatten i saker DHB arbeider for med eksempelvis leserinnlegg, uttalelser, samarbeid, reklame og aktivt å dele ut DHB-bladet. I tillegg til å kunne være en pådriver for samarbeid med andre organisasjoner innenfor rusfeltet, er deltakelse i den offentlige debatten viktig for å kunne nå ut til flere med budskapet vårt på en effektiv og virkningsfull måte.

 

2  Rusforebyggende arbeid blant unge

DHB Ung ønsker å prioritere arbeid og engasjement som fremmer bevisste og ansvarlige valg blant unge i møte med alkohol og andre rusmidler. Det er mange som mangler tilstrekkelig informasjon om rus, og det ønsker vi å gjøre noe med gjennom å drive rusforebyggende informasjons- og opplys­ningsarbeid på ulike arenaer. Vi kommer til å fortsette med leirarbeidet. Målet er å formidle god informasjon om rus, med fokus på holdninger og dermed generere til selvstendige valg i møte med alkohol og andre rusmidler. Vi legger Folkehelseinstituttets rapport «Alkohol i Norge» fra 2018, til grunn for arbeidet.

3  Vektlegge og fremme fordelene ved et rusfritt hjem

I dag vokser omtrent 90 000 barn opp med minst en forelder som misbruker alkohol (anslag fra Folkehelseinstituttet 2014). Disse dystre tallene ligger til grunn for vårt ønske om å fremme fordelene ved et rusfritt hjem og foreldrenes ansvar overfor barna. Vi ønsker særlig å løfte sammenhengen mellom vold og rus i nære relasjoner og betydningen av rusfrie høytider og ferier gjennom ulike kampanjer, enten alene eller i samarbeid med andre organisasjoner innen rusfeltet.

4  Medlemsverving
For Det Hvite Bånds framtid er det svært viktig å verve nye medlemmer og å vise at DHB er en interessant og viktig organisasjon å være medlem av. Per i dag har vi i underkant av 900 medlemmer og bare 60 av våre medlemmer er under 50 år. Derfor må vi jobbe strategisk for å nå ut til en bredere målgruppe, være synlige og spisse organisasjonens formål og engasjement i tiden framover.

 

Felles ansvar

Skal vi nå det vi ønsker med denne handlingsplanen, må vi alle arbeide mot disse målene sammen. Hver forening utfordres til å velge ut to satsings­områder å fokusere spesielt på, slik at Det Hvite Bånd kan være en viktig stemme innenfor rusfeltet.