HANDLINGSPLAN 2020-2022

Vedtatt på Det Hvite Bånds landsmøte i Bodø 2019

 

VÅRT FORMÅL

Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner, som på kristen grunn arbeider for å forebygge alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet, fremme likestilling og mellomfolkelig fred og forståelse.

 

VÅR VISJON

Vår visjon er å støtte enhver i å velge en rusfri livsstil for å unngå helseskader og belastinger for pårørende og samfunnet forøvrig.

·        Inspirere til et rusfritt liv

·        Informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler for brukeren selv, deres pårørende og samfunnet forøvrig

·        Aktivisere: Det Hvite Bånd vil jobbe for å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og prosjekter

 

VÅRT HÅP

Vårt håp er at Det Hvite Bånds arbeid og tiltak kan gjøre en forskjell i menneskers liv.

Vi ønsker å oppmuntre og vise muligheter til å tjene Gud. Til å forkynne ordet om Gud og til å formidle informasjon og opplæring om rusens skadevirkninger. Slik at foreldre/foresatte har bedre grunnlag for å ta gode valg. Vi vil bidra med å bygge sterke og ansvarsbevisste familier, noe som igjen vil påvirke nasjonenes verdisett. For at dette skal lykkes må vi opprettholde eget engasjement.

 

SATSINGSOMRÅDER FOR NESTE TO-ÅRSPERIODE

1.       Utvikle og gjennomføre rusforebyggende prosjekter samt videreføre eksisterende prosjekter

2.       Opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv organisasjon innen rusfeltet

3.      Være orientert og oppdatert innen forskning på rusfeltet og ruspolitisk arbeid i Norge og internasjonalt, innenfor rammen av FN sine bærekraftige utviklingsmål (SDG). Delta i den offentlige debatten i saker DHB arbeider for.

4.       Sette fokus på sammenheng mellom rus og vold i nære relasjoner gjennom kampanjer, informasjon og tiltak

5.       Fremme samarbeid med andre organisasjoner

6.       Opprettholde arbeid for rent drikkevann og sanitæranlegg (internasjonalt).

7.       Opprettholde og styrke barne- og ungdomsarbeid

8.       Vektlegge rusfritt samvær med barn og ungdom, særlig i høytidene og i feriene

9.       Styrke og utvikle arbeidet i foreninger og kretser

10.     Medlemspleie og medlemsverving

 

1  UTVIKLE OG GJENNOMFØRE RUSFOREBYGGENDE PROSJEKTER SAMT VIDEREFØRE EKSISTERENDE

 

DHB har lange tradisjoner med å fremme en rusfri livsstil og med å hjelpe mennesker med rusproblemer. Dette arbeidet skal videreføres og utvikles. DHB skal arbeide i tråd med signaler fra Helsedirektoratet om økt satsing på prosjektarbeid i frivillige organisasjoner innen rusforebygging.

Aktiviteter/prosjekter skal være rusforebyggende og rusfrie. Landsstyret, landskontoret og prosjektgruppen vil samarbeide om prosjekter og bistår med tilrettelegging og veiledning. De tilrettelegger og veileder en til å gjennomføre prosjektene.

 

Forslag til prosjekter eller aktiviteter

·        Sjelesorg eller bibelgrupper

·        Leksehjelp eller andre etter skoletid-tilbud

·        Musikk -og sangarrangement for eldre

·        Konferanser og seminar om rusproblematikken, spesielt retta mot de unge

·        Rusfrie konserter for ungdom

·        Besøkstjeneste, blomstermisjonen, fengselsbesøk eller skysstjeneste

·        DHB-bladet, leirarbeid og stand

·        Kreative kvelder, tilbud til barn, ungdom og familier

·        Kafé eller liknende lavterskeltilbud

·        Informasjon rettet mot ansatte i barnehager og skoler

·        Delta i arbeidet på Dagsenter eller ungdomsklubber og andre lavterskeltilbud

 

A       Vektlegge rusforebyggende arbeid for barn, unge og familier

Skolene er en viktig arena for å holde rusforebyggende undervisning da vi når mange på en gang. NB! Det må bare brukes seriøse aktører.

Idrettsarrangement er og et viktig satsingsområde for det rusforebyggende arbeidet.

 

B       Vektlegge sosialt arbeid

Sosialt arbeid drives aktivt i Det Hvite Bånd: Blomstermisjon, besøkstjeneste, åpne møter, telefonkontakt, fengselsbesøk, foreninger m.m. Målet er å finne prosjekter og oppgaver som lar seg gjennomføre i den enkelte forening, lag eller krets.

 

C       Vektlegge bruk av Bibel og bønn

Guds ord er grunnlag for all vår virksomhet. Vi vet aldri når vi kommer i kontakt med ufrelste mennesker. Derfor er det viktig å bringe Guds budskap i ord og handling.

Vi kan f.eks. invitere til frokostfelleskap, der en deler Guds ord og leser fra DHB-bladet. Det er veldig mange muligheter hvis vi bare ser dem og bruker dem. Vi er aldri alene «når i bønn til Gud vi går.» Husk 12-bønnen. Bønn er sentralt i Det Hvite Bånd.

 

 

2  OPPRETTHOLDE DET HVITE BÅND SOM EN AKTIV ORGANISASJON INNEN RUSFELTET

Det Hvite Bånd skal gjennom prosjekter, kampanjer og andre tiltak, jobbe med rusforebygging, bidra i offentlige høringer og i sosial medier, styrking av familien og kvinners rettigheter. Styrke organisatoriske kunnskaper sentralt, på kretsplan og lokalt. Det vektlegges at samarbeidet mellom landsstyret, landskontoret, kretser og lokallag er godt og effektivt.

 

3  VÆRE ORIENTGERT OG OPPDATERT INNEN FORSKNING PÅ RUSFELTET OG RUSPOLITISK ARBEID I NORGE OG INTERNASJONALT, INNENFOR RAMMEN AV FN SINE BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅK (SDG). DELTA I DEN OFFENTLIGE DEBATTEN I SAKER DHB ARBEIDER FOR

Fagkunnskap er essensielt. DHB skal ha som mål å holde seg oppdatert om utvikling og endring innen rusfeltet og i samfunnet forøvrig, gjennom fagartikler, deltakelse på aktuelle fagkonferanser, DHB-bladet og andre aktuelle medier. Det gir oss forståelse for hvordan rus og politikk påvirker enkeltindividet og dagens samfunn.

Å treffe fagfolk og andre aktører innen feltet inspirerer til videre innsats. Det vil gi faglig oppdatering og nye ideer til rusforebyggende tiltak.

2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en global plan for verdighet, fred og velstand for mennesker og planeten, nå og i fremtiden.

 

 

4      Sette fokus på sammenheng mellom rus og vold i nære relasjoner gjennom kampanjer, informasjon og forebyggende tiltak

 

Det Hvite Bånd skal med utgangspunkt i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 og Norsk forskingssenters forskningsplan for vold og traumatisk stress 2014-2019, orientere seg om sammenhengen mellom rus og vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vårt bidrag vil være et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

 

A       Forebygging av vold

Ved å øke vår innsats for en rusfri verden, er vi aktive i å forebygge voldelige handlinger. 

«I de nordiske landene er et flertall av voldstilfellene alkoholrelaterte. Jo mer man drikker og jo oftere man er beruset, desto mer sannsynlig er det både at man utøver vold og utsettes for vold.» (Kilde-Sirus)

Forebygging av vold er viktig av flere grunner; ikke bare for å begrense omfanget av fysiske skader, smerter og behov for medisinsk hjelp, men også for å redusere omfan­get av ødelagte forhold og sosiale relasjoner. For å sikre generell trygghet, er det viktig å innse den vesentlige rollen som særlig alkohol spiller for omfanget av vold. Her er det et betydelig potensial for å begrense voldsomfanget gjennom effektive alkoholpolitiske virkemidler.

 

B       Forebygging av mobbing

Det er viktig å forebygge mobbing for å opprettholde den enkeltes selvbilde. Alle har et ansvar om å bry seg om sin neste og ta et oppgjør med mobbing, både på skolen, i nabolaget og på arbeidsplassen. Alle fortjener et miljø som er fritt for mobbing.

Minst 40 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing ukentlig eller oftere. Å bli utsatt for systematisk mobbing er den største risikofaktoren for psykiske lidelser blant barn og unge. I tillegg blir disse mer utsatt for å havne i belastede miljø med alkohol og narkotika.

 

 

5.     Fremme samarbeid med andre organisasjoner

Det Hvite Bånd er medlem av Actis og vi har valgt representanter til å delta i ulike avholdsorganisasjoner. Ved å ha et felles grunnlag for samarbeid, kan organisasjonene dra nytte av hverandres kompetanse, erfaring, medlemmer og målgrupper. Samarbeid kan foregå på mange måter, både som engangstiltak og mer langsiktige prosjekt, for eksempel gjennom kampanjer, kurs, konferanser, produksjon av informasjonsmateriell og annet.

Foreninger og kretser oppfordres til å samarbeide med aktører innen rusfeltet i sitt lokalmiljø.

 

 

6.     Opprettholde arbeidet for rent drikkevann og sanitæranlegg 

Mangel på rent vann gjør at det produseres, selges og drikkes sterke alkoholholdige drikker. Vannet som mange mennesker har tilgang til er sterkt forurenset og fører til sykdom og død, særlig blant småbarn. Det samme gjør manglende sanitæranlegg. Det Hvite Bånd vil fortsette å bidra til at mennesker verden over skal få tilgang til rent drikkevann og sanitæranlegg.  Dette er en menneskerett og er ett av FNs mål.

 

 

7.     Opprettholde og styrke barne- og ungdomsarbeidet

A       Barneleirene

Disse er et svært viktig, forebyggende arbeid. Vi kan søke Olafiafondet om midler. Dette er en god arena til å formidle et enkelt budskap om farer med både rus og andre relevante emner.

Her kan man formidle Guds ord, være et godt forbilde og være åpen og lyttende. Det er viktig for barn å ha kontakt med voksne og føle seg sett. 

 

B       Rusforebygging

Drive rusforebyggende informasjons- og opplysningsarbeid på ulike arenaer, f.eks. skoler, konfirmantgrupper, videregående skoler og ulike barne- og ungdomsgrupper.

 

C       Informasjonsarbeid

Delta med stand på ulike arenaer for ungdom og offentlig. Landskontoret har brosjyrer og informasjonsmateriell til utdeling. DHB bladet er fint å bruke til å profilere oss.

 

D       «Hverdagshelt»

En kampanje er i gang for å motivere og engasjere nye unge medlemmer i aldersgruppen 6-12 år. Barna får i oppdrag å være en «Hverdagshelt» som gir hjelp og støtte til vennene sine slik at de er i stand til å velge bort rusmidler. De skriver under på en erklæring (et sertifikat) om at de er en Hverdagshelt. Foresatte skriver under på en støtteerklæring til barnet, om å støtte dem i å gjennom-føre oppdraget. Dette arbeidet er viktig for å få organisasjonen til å vokse.

Unge oppmuntres til å bruke DHB sine nettsider, Facebook, Instagram, samt WWCTU-nettsider.

Junioravdelingen viderefører arbeidet med å nå de unge, 12-18 år.

 

 

8.     Vektlegge rusfritt samvær med barn og ungdom, særlig i høytiden og i feriene

Positivt, rusfritt samvær og aktiviteter med barn og unge er et enkelt og gjennomførbart rusforebyggende tiltak.

 

Ferien er en spesiell anledning til å være gode rollemodeller. Unngå alkoholbruk i samvær med barna. For å få en god kommunikasjon i familien, er det også viktig at alle legger fra seg alt digitalt utstyr! Det å snakke og være sammen i familien er viktig. Det er forebyggende og gjør det lettere å ta opp og avverge problemer. Mange er hyperaktive på digitale medier og det medfører nye helseutfordringer. Spesielt påvirker det barnas funksjonsnivå og utvikling. Vi må formidle kunnskaper om det til foreldre og foresatte.

 

 

9.     Styrke og utvikle arbeidet i foreninger og kretser

 

Vi må stå sammen i bønn for arbeidet. Den internasjonale bønnetida er kl. 12.

 

A       DHB bladet skal være et bindeledd i organisasjonen. Avdelingslederne skriver oppbyggelige og lærerike innlegg i DHB-bladene.

Kretser og foreninger sender også inn artikler og bilder til inspirasjon.

Alle er oppfordret til å bruke bladet for å holde seg oppdatert.

 

B       Deltagelser på relevante kurs og seminarer

Det er viktig å være oppdatert på utviklingen innen rusfeltet. Det må prioriteres å videreformidle informasjon i kretsen og foreninger.

 

C       Målet er å opprettholde arbeidet i alle kretser og lokallag. Opprettholde og videreutvikle rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom de lokale lagene, kretsene og landsstyret.

 

D       Prosjektgruppen vil utarbeide en mal for prosjektarbeid og bistå med å få prosjektene gjennomført.

 

 

10.   Medlemspleie og medlemsverving

 

DHB ønsker å ta godt vare på alle medlemmer. Vi må støtte og oppmuntre i tjenesten. Det er viktig at de som ikke kan møte opp på møtene fortsatt opplever tilhørighet og at de er av betydning. Dette kan man gjøre ved å f.eks. besøke eller skrive til søstre som ikke kan komme på møtene.

 

Medlemmene oppmuntres til å ta ansvar slik at hver krets har kontaktpersoner. Medlemmer oppmuntres til å gå på foreningsmøter, kretsmøter og andre arrangement for å oppleve felleskap, få faglig påfyll og inspirasjon.

 

For Det Hvite Bånds fremtid er det svært viktig å verve nye medlemmer og å gjøre DHB en interessant og viktig organisasjon å være medlem av.

 

DHB sentralt og bladet vårt skal arbeide for at medlemmene holdes informert om ruspolitisk utvikling og forskning knyttet til rusproblematikk og rusforebyggende arbeid. DHB bladet bør brukes til å deles ut, det samme gjelder oppdaterte brosjyrer.

 

DHB sentralt skal arbeide for at medlemmene får organisatorisk opplæring og bistand slik at arbeidet i foreninger og kretser blir mer effektivt og aktivt.