Hvorfor øker volden?

Hvorfor øker volden?


I 2022 ble det registrert over dobbelt så mange tilfeller av kroppskrenkelse og kroppsskade begått av barn under 15 år sammenlignet med 2017. I 2023 har antallet saker fortsatt å øke.

Undersøkelser viser at vold blant ungdom er et reelt problem. Dette kan inkludere alt fra fysisk vold til verbal trakassering og mobbing. 

Årsakene til ungdomsvold kan variere og kan omfatte faktorer som sosialt press, manglende mestringsevner, familieproblemer, skoleutfordringer, rusmisbruk, og manglende sosial støtte. Sosiale forskjeller kan spille en rolle i økningen av ungdomsvold.

Noen mulige sammenhenger:

Økende ensomhet blant unge:

En ny studie basert på tre undersøkelser gjennomført i Norge over en periode på 24 år viser at ensomheten har økt blant unge. Dette kan være relatert til psykiske helseproblemer1.
Sosioøkonomisk status kan påvirke hvordan familier fungerer. Vanskelige familiesituasjoner kan føre til stressfaktorer i livet til unge, noe som igjen kan påvirke deres utvikling.

Kjønnsforskjeller og sosialt press:
Jenter er spesielt utsatt for sosialt press. De kan oppleve lav selvfølelse og være mer kritiske når de vurderer seg selv.
Studier viser at jenter ofte føler mer press knyttet til skoleprestasjoner enn gutter. Dette stresset kan være relatert til ensomhet.

Sosiale forskjeller og stress: 
Sosiale forskjeller kan føre til ulik tilgang til ressurser, utdanning og muligheter. Dette kan skape stress og frustrasjon blant unge. 

Sosiale medier og digitalisering:  

Filming av voldsepisoder og deling av disse på sosiale medier kan forsterke allerede eksisterende konflikter. Når voldshandlinger blir publisert online, blir det også vanskeligere å opprettholde nøytralitet.  
Ungdom har nå muligheten til å være i kontinuerlig kontakt med venner uten å være fysisk til stede. Dette kan påvirke deres atferd og konflikthåndtering. Økt bruk av smarttelefoner kan også spille en rolle i økende ungdomsvold. 

Endringer i samfunnet: 
Samfunnet gjennomgår kontinuerlige endringer, og dette kan påvirke ungdommers atferd. Økonomiske forhold, teknologisk utvikling og kulturelle endringer kan alle spille en rolle. 

Familieforhold: 
Familiekonflikter, manglende støtte fra foreldre, og vanskelige hjemmemiljøer kan føre til økt vold blant unge. 
Ungdom som vokser opp i voldelige hjem kan selv bli mer tilbøyelige til å bruke vold som en løsning. 

Skole- og utdanningsmiljø: 

Mobbing, press, og konflikter på skolen kan føre til økt vold blant ungdom. 
Skolemiljøet spiller en viktig rolle i å forme unges atferd og holdninger. 
Rusmisbruk: 
Alkohol og narkotika kan påvirke impulskontroll og føre til økt vold. 
Ungdom som er involvert i rusmiljøer, kan være mer utsatt for vold. 

Kjønns- og aldersforskjeller: 

Statistikken viser at gutter i alderen 15 til 17 år er mest utsatt for vold. 
Ofte er den fornærmede omtrent i samme alder som voldsutøveren. 

Miljø og geografi: 
Oslo har opplevd en markant økning i ungdomsvolden, spesielt blant unge gutter. 
Østlige bydeler i Oslo har sett en økning i antallet anmeldelser for fysisk vold som involverer flere enn én mistenkt. 

 

Kilder: 
1. UngVold 2023 – utviklingstrekk i voldsutsatthet - OsloMet  
2. Volden øker blant unge: - Ser på hva de kuleste gjør - TV 2 Vold blant ungdom er et viktig tema, og det er avgjørende å forstå de underliggende faktorene som bidrar til dette problemet. Her er noen relevante punkter:  
3. Hvorfor øker ungdomsvolden? - OsloMet  
4. Hvorfor øker ungdomsvolden? - Utdanningsforskning.no  
5. UngVold - Voldsprogrammet